Privacy online kopen | Mascotshop

Privacy


Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

TEACO v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (alleen na akkoord cookie melding)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teaco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TEACO v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • TEACO v.o.f. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TEACO v.o.f. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TEACO v.o.f.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TEACO v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Noodzakelijke gegevens – 1 jaar
 • Analytische persoonsgegevens – 2 jaar
 • Functionele gegevens – 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

TEACO v.o.f. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TEACO v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TEACO v.o.f. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TEACO v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt TEACO v.o.f. analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TEACO v.o.f. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cooki...

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam

Aanbieder

Doel

Bewaartermijn

Type

CookieConsent

TEACO v.o.f.

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP cookie

PHPSESSID

TEACO v.o.f.

Houd gegevens bij over de huidige sessie van de gebruiker. Dit zijn zaken als welke pagina, ingelogde gebruiker, en gecachte data om de snelheid van de site te verhogen.

Session

HTTP cookie

_ga

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP cookie

_gid

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Session

HTTP cookie

_gat

Google Analytics

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Session

HTTP Cookie

NID

Google.com

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

6 maanden

HTTP cookie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

TEACO v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TEACO v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Freddy Strating
freddy@teaco.nl
050-5492668